TOS

Tos

1. syarat

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Penggunaan, semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat-syarat ini, anda dilarang daripada menggunakan atau mengakses laman web ini. Kandungan yang terkandung di sini adalah dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang cap dagangan.

2. Penafian

Kandungan di laman web disediakan "sebagaimana adanya". tidak membuat sebarang jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain, termasuk tanpa had, jaminan yang tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak-hak. tambahan pula, tidak menjamin atau membuat sebarang perwakilan berkenaan ketepatan, keputusan mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan kandungan di laman web atau selainnya yang berhubungan dengan kandungan tersebut atau mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

Terma dan Syarat berkenaan untuk Penggunaan umum msn-chatting.com Live Sex Cam