TOS

Tos

1. תנאים

בעת גישה לאתר זה, אתה מסכים להיות מחויב על ידי תנאים והגבלות של שימוש, כל החוקים והתקנות החלים, ומסכים כי אתה אחראי על עמידה בכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים עם כל התנאים הללו, אתה מנוע מלהשתמש או גישה באתר זה. התוכן הכלול כאן מוגן על ידי זכויות יוצרים וחוקי סימן מסחר.

2. כתב ויתור

התוכן באתר ניתנים "כמות שהוא". אינו מעניק אחריות, מפורשת או מרומזת, ו מסירה מעליה ושולל כל אחריות אחרת, כולל ללא הגבלה, אחריות או תנאים לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של הזכויות. יתר על כן, אינו מתחייב או כל מצג לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, אמינות או של שימוש בתוכן באתר האינטרנט שלה או בדרך אחרת הקשורים לתכנים אלה או על כל האתרים המקושרים לאתר זה.

תנאים כלליים החלימו על שימוש msn-chatting.com Cam Live סקס